بازدید وزیر محترم علوم از ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی


وزیر محترم علوم در اردیبهشت 97 در محل دانشگاه ولیعصر از ایستگاه هوشمند اب و هواشناسی کشاورزی بازدید کردند

 


whatsapp

whatsapp-web

Email

Facebook

Twitter