1402/11/04

پيش‌بینی فصلی بارش و دمای هوای كشور همراه با پیش‌بینی 5 سال آینده (1404-1400)

 

بارش سال زراعی جاری تا پایان خرداد 41 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت و 53 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. هیچ یک از استان‌های کشور طی این دوره بارش بیش از نرمال دریافت نکرده‌اند و بیشترین کم‌بارشی به‌ترتیب در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان با 86-، 82 و65- درصد رخ داده است.

سراسر اروپا تا غرب آسیا از خرداد تا نیمه پاییز در گستره ناهنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز میانی جو قرار دارد که در عرض‌های شمالی‌تر با ماندگاری پرارتفاع جنب‌حاره‌ای درشرایط فراتر از نرمال همراهی می‌شود. تقریبا تمامی مدل‌های دینامیکی و آماری اجرا شده در پژوهشکده اقلیم‌شناسی، ‌بارش در حدود نرمال و دمای بیش از نرمال را تا نیمه پاییز سال‌ 1400 تایید می‌کنند. در چهارماه آینده (خرداد تا شهریور) بارش کشور در استان‌های واقع در دو سوی البرز مرکزی و شمال‌غرب در حدود نرمال و سایر مناطق (به استثنای بخش محدودی در جنوب‌شرق کشور) با توجه به فصل عمدتا بی‌بارش یا بارش آنها قابل توجه نیست. میانگین دمای هوا  طی این دوره در مناطقی از استان‌های ساحلی خزر و جنوب‌شرق کشور در محدوده نرمال و در سایر مناطق حدود یک درجه بیشتر از نرمال است.

مطابق پیش‌بینی چندسالانه (A2D) سازمان جهانی هواشناسی، انتظار می‌رود در پنج‌ سال آینده (2025-2021) میانگین بارش کشور   با احتمال 75 درصد کمتر از نرمال و میانگین دما بین 0.5 تا 0.75 درجه سلسیوس بیشتر از میانگین بلندمدت باشد. با توجه به شرایط پیش‌بینی شده برای 5 سال آینده، اتخاذ سیاست‌های ملی برای سازگاری با کم‌بارشی و کاهش پیامدهای خشکسالی گریز ناپذیر است و برنامه توسعه هفتم باید بر مبنای محدودیت‌های خشکسالی و تغییر اقلیم تدوین شود.

کارشناس: دکتر مسعود حقیقت


whatsapp

whatsapp-web

Email

Facebook

Twitter