ثبت درخواست توموگرافی دو بعدی جهت تصویر برداری زیرزمین تا عمق 40 متر

امکان ثبت این درخواست برای شما به یکی از علت های زیر وجود ندارد: 1.درخواست شما در 48 ساعت اخیر تکراری می باشد. 2.ممکن است سیستم موقتا در حال بروزرسانی باشد.

لطفا منتظر بمانید
توضیح در مورد این خدمت

روش توموگرافی الکتریکی یک روش برداشت شبکه بهینه با استفاده از آرایه هاي مناسب می باشد داده هاي اکتسابی در برداشت با استفاده از روشهاي مختلف بهینه سازي مورد مدلسازي و تفسیر قرار میگیرند. کاربرد:شناسایی اهداف مختلف زیرزمینی.(آب زیرزمینی -حفره مدفون شده .قنات.فلزات)