ثبت درخواست تعیین کیفیت آب زیرزمینی

امکان ثبت این درخواست برای شما به یکی از علت های زیر وجود ندارد: 1.درخواست شما در 48 ساعت اخیر تکراری می باشد. 2.ممکن است سیستم موقتا در حال بروزرسانی باشد.

لطفا منتظر بمانید
توضیح در مورد این خدمت

کیفیت آب در مدیریت منابع آب از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تشخیص کیفیت آب زیرزمینی و پایش آن به عنوان یک اصل مهم در برنامه‌ریزی‌ها باید مد نظر قرار گیرد