بازدید وزیر محترم علوم از ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی

ارسال شده در 1

وزیر محترم علوم در اردیبهشت 97 در محل دانشگاه ولیعصر از ایستگاه هوشمند اب و هواشناسی کشاورزی بازدید کردند