آخرین مطالب

برگزاری جلسه " کشاورزی هوشمند، راه حل بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات باغبانی و کاهش مخاطرات طبیعی " در وزارت جها کشاورزی

جلسه مذکور در مورخ ۹۸/۲/۱۰ (روز ملی خلیج فارس...

مشاهده کامل